Zwrot (odstąpienie od umowy)

Jeśli jesteś konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@mafra.pl lub wysyłając podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin.

.

Nie musisz podawać powodu zwrotu chociaż będziemy wdzięczni za taką informację – wykorzystamy ją przy konstruowaniu oferty sklepu i ulepszaniu jego działania.

.

Zwracaną rzecz zwróć do nas na adres: Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin., jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. 

.

Potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, przesyłając informację, na podany w zamówieniu adres e-mail.

.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Natomiast dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy w tym informacje, kiedy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej sklep@ma-fra.pl.

.

"Adresat: Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin, e-mail: sklep@ma-fra.pl

.Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

.Data zawarcia umowy()/odbioru()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić."

.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@mafra.pl lub drogą pocztową na adres Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin.

.

Reklamowany towar należy wysłać na adres:

Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin.

.

W związku z wadą możesz żądać:

- wymiany rzeczy na wolną od wad,

- usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

- obniżeniu ceny,

- odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.