§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Mafra, dostępny pod adresem internetowym https://mafra.pl, prowadzony jest przez Roberta Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski z siedzibą w Szczecinie (70-784) przy ul. A. Struga 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8521034112, REGON 811090509. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.

§ 2. Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie złożenie Zamówienia oraz złożenie Zamówienia z jednoczesnym utworzeniem Konta Klienta (jeżeli Konto Klienta nie zostało utworzone przez Formularz rejestracji), w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

Konsument - zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (adres e-mail) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w Sklepie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca indywidualny na prawach Konsumenta  - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mafra.pl.

Sprzedawca - Robert Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski z siedzibą w Szczecinie (70-784) przy ul. A. Struga 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 852-103-41-12, REGON 811090509.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy.

§ 3. Informacje ogólne

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://mafra.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

4. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych.

6. Sklep zabezpieczony jest certyfikatem SSL.

§ 4. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 

Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski

ul. A. Struga 19

70-784 Szczecin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ma-fra.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 511 422 834

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:30-16:30.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu następujące nieodpłatne Usługi: Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto Klienta.

2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

4. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6. Zakładanie Konta Klienta w Sklepie

1. Warunkiem dokonania zakupów Towarów będących w ofercie Sklepu jest utworzenie Konta Klienta.

2. Konto Klienta w Sklepie tworzone jest przez Formularz rejestracji lub przez Formularz zamówienia., który umożliwia założenie Konta Klienta poprzez podanie hasła w procesie wypełniania Formularza.

3. Do utworzenia Konta Klienta niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta Klienta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu (adres e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 7. Zasady składania Zamówienia

1. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.

2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.).

3. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz opcjonalnie inne dane uzupełniające adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar.

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a. Przesyłka kurierska, 

b. Przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

c. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie https://mafra.pl/strona/21-metody-platnoscioraz https://mafra.pl/strona/20-koszty-i-warunki-dostawy.

§ 9. Realizacja umowy sprzedaży i dostawa

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego.

4. Termin dostawy zamówionych Towarów składa się z czasu przygotowania przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki i czasu transportu przez firmę kurierską. 

5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7. Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi do 5 Dni roboczych od daty nadania.

8. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Towar zostanie przygotowany przez Sprzedawcę do odbioru w terminie do 3 Dni roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

10. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

11. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i warunki dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

13. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej sklep@ma-fra.pl.

4. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie https://mafra.pl/strona/22-reklamacje-i-zwroty Skorzystanie z wzoru oświadczenia zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.

9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.

10. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Firma Handlowo-Usługowa Rokjo Robert Olszewski, ul. A. Struga 19, 70-784 Szczecin.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11. Reklamacje

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.

5. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

− okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

− określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

− danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.

8. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędącymi Konsumentami.

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta

2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.